نصب المان و جدولگذاري و سنگ نما در ورودي شهر تيران

جشنواره انگور و المان دربهای سنگی شهر تیران

کلنگ زني و ازاد سازي پروژه جاده تيران به سامان

کلنگ زني پروژه مشارکتي شهرداري تيران

پروژه زیر سازی و جدولگذاری و اسفالت

کلنگ زني سالن اجتماعات وافتتاحيه زمين چمن مصنوعي