توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده


توزیع رایگان ماسک و مواد ضد عفونی کننده بین رانندگان خطوط تاکسی شهری تیران

 

به نقل از مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری تیران: توزیع رایگان ماسک و مواد ضد عفونی کننده بین رانندگان خطوط تاکسی شهری تیران بر اساس پروتکل بهداشتی حمل و نقل انجام گردید.

توزیع رایگان ماسک و مواد ضد عفونی کننده بین رانندگان خطوط تاکسی شهری تیران.jpeg