بازدید از آسیاب


بازدید  شهردار تیران و اعضای شورای اسلامی شهر از روند بازسازی آسیاب آبی تیران

بازدید آسیاب.jpeg