مسدود نموودن ورودی و خروجی شهر


با تصویب ستاد پیشگیری ومبارزه باکرونا،در شهرستان،مسیرهای  منتهی به شهر تیران ورودی و خروجی شمالی سمت کمربندی به گلزار شهدا ؛ ورودی و خروجی شمالی سمت پارک کوهستان ؛ورودی شهر از کمربندی محور تیران به نجف آباد قبل از پل هوایی و همچنین مسیرهای منتهی به دربند و پارک کوهستانی وجین  توسط حوزه خدمات شهری شهرداری تیران مسدود گردید
محدودیت مسیر.jpeg