آذین بندی معابر سطح شهر به مناسبت های مختلف

بازگشت 


آذین بندی معابر سطح شهر (2).jpg

آذین بندی معابر سطح شهر به مناسبت اعیاد.jpg

آذین بندی معابر سطح شهر.jpg

نصب پایه چراغ های تزئینی در میدان آزادی.jpg