کمیته های شهرداری


کمیته عمران

omran.JPG


کمیته درآمد

daramad.JPG


کمیته توافقات

tavafoghat.JPG


کمیته سرمایه

sarmaye.JPG