تماس با شهرداری تیران

آدرس پستی :

استان اصفهان - شهر تیران - بلوار امام خمینی - مجتمع اداری - شهرداری تیران - کد پستی: 8531755194

 

تلفن تماس : 03142224888  -  03142227055   - 03142222055  -  03142222054

فکس :  03142225041 

سامانه پیامک:       30001300003131

آدرس ایمیل :    info@tiran-sh.ir

ارتباط مستقیم با شهردار از طریق ایمیل :   shahrdar@tiran-sh.ir

ارتباط مستقیم با شورای اسلامی شهر:   shora@tiran-sh.ir