شورای شهر تیران


shora.jpg

·         جناب آقای حمید هاشمی

·         سرکار خانم بهاره دولت یار

·         جناب آقای علی دادخواه 

·         جناب آقای اصغرصالحی 

·         جناب آقای عبد ا... امینی