حسن شفیعی - شهردار شهر تیران


شهردار - حسن شفیعی.JPG


حسن شفیعی متولد 1349 اصفهان

 کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق کاری و اجرایی

مدیر منطقه ناژوان شهرداری اصفهان - به مدت 4 سال

 شهردار گلدشت - به مدت 2 سال 

  شهردار علویجه - به مدت 6 سال

 فعالیت در سازمان مشاغل شهری و میادین میوه تره بار شهرداری اصفهان - به مدت 4 سال

 فعالیت در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان - به مدت 6 سال


http://esfahanemrooz.ir/75125-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html 

 


تعداد بازديد کنندگان:428