اجرائیات ،کنترل و رفع تخلفات


شرح وظایف 

 

·        اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·        پیگیری امور مربوط به کنترل و رفع تخلفات شهری با هماهنگی مقام مافوق در منطقه.

·        جلوگیری از هرگونه تخلف ساختمانی و تفکیک اراضی فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.

·        کنترل مجوز های ساختمانی و نقشه ها .

·        جلوگیری از هرگونه تخلیه ضایعات ساختمانی در معابر عمومی، خیابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار کتبی به منظور جمع آوری.

·        پیگیری منظم گزارش های لازم جهت ارسال پرونده متخلفین ساختمانی به کمیسیون ماده صد منطقه و اجرای احکام.

·        جمع آوری و ثبت اطلاعات و آمار مورد نیاز ساختمان های با مجوز و فاقد مجوز.

·        رسیدگی به شکایت های مردمی در رابطه با تخلفات ساختمانی.

·        پیگیری گزارش های مهندسین ناظر در خصوص تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه نهایی.

·        نظارت بر جمع آوری و همچنین ترخیص اموال ضبط شده.

·        هماهنگی با کارشناس حقوقی منطقه در خصوص درخواست حکم ورود، تخلیه محل، شکستن قفل و ... از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی.

·        تهیه و تنظیم گزارش هفتگی و ماهیانه جهت ارایه به مقام مافوق.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.