واحد آتشنشانی و خدمات ایمنی

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

امیرحسین دادخواه

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی حرفه ای ایمنی،سلامت و محیط زیست

شماره تماس

امیرحسین دادخواه.jpg

شرح وظايف رئيس ايستگاه آتش نشاني

1-نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و حضور و غياب افراد و بررسي اشكالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها

2- نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ايستگاه .

3- نظارت و كنترل بر اعمال پرسنل طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در ايستگاه و محل حادثه .

4- تصميم گيري و تعيين شيفت كاري پرسنل در ايستگاه .

5- اطمينان از آمادگي كامل پرسنل و تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث .

6- اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني محدوده ، كليه آبهاي اختصاصي و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديد دوره اي و نگهداري آمار و اطلاعات لازم .

7- آگاهي كامل و دقيق از محدوده ايستگاه ، شناخت كليه مراكز حساس اماكن عمومي ، اورژانس ، بيمارستان و غيره از طريق بازديد و بازرسي بوسيله عوامل اجرايي و به روز نگهداشتن اطلاعات مذكور در ايستگاه .

8- بررسي اشكالات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي ، تجهيزات و تاسيساتي .

9- نظارت و كنترل دقيق بر گزارشات تنظيمي حريقها ، حوادث و انجام مكاتبات ايستگاه .

10- همكاري با واحد آموزش جهت تدريس ، مطابق برنامه هاي تنظيمي .

11- همكاري با واحد پيشگيري جهت پيشرفت امور ايمني و پيشگيري در سطح شهر ، بخصوص محدوده ايستگاه .

12- شركت در جلسات مختلف براي رفع اشكالات جاري و پيشرفت اهداف سارمان كه از طرف مسئولين تشكيل مي گردد

13- نظارت و كنترل دقيق بر خودروها ، وسايل و تجهيزات حريق ، نجات و غيره كه در هر شيفت تحويل افراد مي باشد .

14- شركت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده ، طبق برنامه تنظيمي از طرف مافوق مربوطه .

15-استفاده از لباس فرم و نصب اتيكت و درجات و علائم منطبق با سمت وكنترل و نظارت استفاده صحيح و كامل پرسنل

16- انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع گردد .

 

_M671390.JPG

شرح وظايف فرمانده شيفت آتش نشاني

تحويل و تحول ايستگاه ، وسايل ، تجهيزات ، خودروها و دفتر ثبت وقايع به هنگام شروع و در پايان كار با فرماندهان شيفت هاي ديگر .

نظارت و كنترل مستقيم بركار افراد و امور جاري ايستگاه .

كنترل دفتر حضور و غياب و دفتر ثبت وقايع .

4-گزارش آمار افراد ، خودروها و تجهيزات نيروي حريق ، نجات و تغييرات آن بعد از تحويل شيفت به افسر نگهبان يا ستاد فرماندهي .

5- نظارت و كنترل بر آزمايش وسايل ارتباطي ايستگاه و بازديد بموقع شيرهاي آب آتش نشاني محدوده و ثبت در دفاتر مربوطه .

6- تشكيل كلاسهاي تئوري و عملي آتش نشاني و نجات جهت بالا بردن سطح آگاهي افراد بطور مستمر .

7- نظارت بر تنظيم صورت جلسه مواد مصرفي در ايستگاه و پيش بيني بموقع كمبود مواد مورد استفاده در حريق ها و گزارش درخواست آن .

8- حفظ نظم و انضباط در كليه قسمتهاي ايستگاه ، اعم از امور ارتباطات و نگهباني و نظارت بر وضعيت لباس افراد ، آسايشگاه و غيره و همچنين آمادگي جسماني كليه افراد شيفت و حفظ شئونات زندگي دستجمعي .

9- در صورت ضرورت تشكيل جلسات توجيهي ، جهت رفع نواقص و نارسايي ها و بررسي عملكرد عمليات

10- شناسايي دقيق محدوده عملياتي .

11- هدايت نيروهاي تحت نظر به محل حريق يا حادثه .

12- برقراري ارتباط بوسيله بي سيم با ستاد فرماندهي و تبادل اطلاعات در مورد حادثه يا حريق .

13- بررسي كلي محل حادثه ، تقسيم كار پرسنل در محل و نظارت و كنترل دقيق عمليات .

14- بررسي و تعيين علت وقوع حريق يا حادثه و در صورت نياز درخواست كارشناس علت يابي .

15- كنترل بر حسن استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظتي و ايمني فردي در محل حريق و حادثه .

16-استفاده از لباس فرم و نصب اتيكت و درجات و علائم منطبق با سمت وكنترل و نظارت استفاده صحيح و كامل پرسنل

17- انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع گردد .

 

شرح وظايف راننده آتش نشاني

اطمنيان از آمادگي فني وسايل و تجهيزات و سلامت كامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه .

بكار انداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل پمپ ها ، كف سازها ، پودر پاشها ، مانيتور و ساير ابزار و تجهيزات

اقدام فوري در جهت رفع نواقص جزئي وسايل و تجهيزات تحت نظر .

اطمينان از وجود نظم و نظافت كامل وسايل و تجهيزات و خودرو تحويلي .

شركت در امور نگهباني ، نظافت روزانه و دوره اي به صورت انفرادي و دستجمعي .

شركت در عمليات امداد و نجات يا اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار و مطابق دستورات مافوق با رعايت نظم و سرعت و مهارت .

شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي و غيره .

پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ يا آژير خطر و اخذ آدرس كامل محل حادثه .

شركت در ورزش گروهي بمنظور حفظ و تقويت قدرت بدني و تندرستي .

10-حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و حادثه توأم با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي .

11- استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت و درجات و علائم منطبق با سمت .

12- انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 

شرح وظايف آتش نشان

اجراي دستورات مافوق ، بخشنامه هاي اداري و ضوابط اجرايي واحد مربوطه .

اجراي كامل دستورات مافوق هنگام عمليات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعايت نظم و مقررات لازم در طي عمليات اعم از اطفاء حريق يا امداد و نجات .

شركت در امور نگهباني ، پاكيزه نگهداشتن محيط ايستگاه و خودرو به صورت انفرادي و دستجمعي .

شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فني و حرفه اي .

آمادگي كامل جهت استفاده و كاربرد تجهيزات و وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق .

پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ حريق يا حادثه ، اخذ آدرس كامل محل حادثه .

شركت در ورزشهاي گروهي بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه .

آشنايي كامل با پمپ ها ، كفسازها ، پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار از طرف مافوق .

استفاده صحيح از تجهيزات ، وسايل ، ابزار ، ماشين آلات و مراقبت در نظافت ، حفظ و نگهداري آنها .

حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و محل حادثه توأم با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي .

استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت و درجات و علائم منطبق با سمت .

انجام اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .


تعداد بازديد کنندگان:428