کارشناسان واحد شهرسازی

کارشناس شهرسازی

مجید یوسفی

مدرک تحصیلی:  لیسانس شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 112

_M671198.JPG 

کارشناس شهرسازی و ماموربازدید

یوسف سلمان زاده

مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس معماری

تلفن تماس : داخلی

_M671447.JPG

متصدی شهرسازی

سید جواد رضوی

مدرک تحصیلی:  فوق دیپلم

تلفن تماس : داخلی


photo_2020-10-04_13-25-18.jpg


شرح وظايف كارشناس شهرسازي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رعايت دقيق ضوابط شهرسازي با توجه به نظريه كار شناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و كنترل دقيق آن ( از نظر كاربري، ضابطه، ارتفاع، مورد مسيري و … ).
كنترل نقشه هاي معماري از نظر شهرسازي و نظريه كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي جهت طرح در كميسيون شهرسازي و معماري و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد و همچنين ورود اطلاعات نقشه ها.
بررسي گزارش كارشناسي و تطبيق آن با سوابق پرونده جهت كليه پاسخ استعلام ها.
تعيين و ميزان نوع تخلف به منظور ارجاع به كميسيون ماده صد.
پاسخ استعلام هاي ادارات و ساير واحد هاي تابعه شهرداري.
بررسي و پاسخگويي به موارد تخلفات ارايه از نظر شكايات مجاورين.
بررسي و تعيين كدهاي عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراكم، پاركينگ گروهي و … ).
بررسي، پيگيري و اعتراض به آراء كميسيون ماده صد و اعلام به كارشناس مسؤول درآمد.
بررسي نقشه ها از نظر شهرسازي در ساختمان هاي بلند مرتبه و بررسي نقشه هاي ساختمان هاي كوتاه مرتبه از نظر معماري، شهرسازي و سازه.
بررسي و اصلاح نقشه هاي ساختماني.
پاسخ لازم به درخواست هاي تعميرات، تفكيك و
تنظيم صورت جلسه هاي لازم شهرسازي و بررسي موردي پروژه ها و مباحث شهرسازي.
تهيه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
كنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعيت بنا، پايان كار و انجام كار.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناسGIS

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوري، ويرايش، ذخير ه سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي براساس دستورالعمل هاي موجود.
كنترل كيفيت كليه مراحل توليد، ويرايش، آماده سازي، ذخيره سازي و بهنگام سازي اطلاعات مكاني و توصيفي مطابق دستورالعمل هاي موجود.
كنترل نقشه هاي متوسط و بزرگ مقياس منطقه جهت بهنگام رساني اطلاعات مكاني محدوده منطقه.
پاسخگويي به نيازهاي واحد هاي ذي ربط منطقه در خصوص سؤالات مكاني، آماري و موضوعي برابر دستور مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس صدور پروانه ساختمان

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.
صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و
صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.
اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.
صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشاني، معاونت شهرسازي، فضاي سبز و
اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
مكاتبه با كميسيون ماده صد.
كنترل انتقال مورد مسير به نام شهرداري در زمان صدور پروانه.
كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ايجاد هماهنگي لازم با مشاور در خصوص تهيه طرح هاي تفصيلي.
بررسي پاسخ استعلام هاي ارجاعي از مراكز مختلف.
بررسي مغايرت هاي طرح تفصيلي با وضع موجود و ارجاع آن به مقام مافوق به منظور تصميم گيري نهايي.
اظهار نظر نسبت به ميزان مورد مسيري، اعلام ضابطه، پخ خيابان و
اظهار نظر از نظر حريم ها (فضاي سبز، ميراث فرهنگي، باغات، قطار شهري و … )
كنترل رعايت ميزان عقب نشيني در زمان صدور پروانه هاي ساختماني، عدم خلاف، مجوز احداث طبقات، پايان كار و
بهنگام سازي اطلاعات وضع موجود و بروز كردن طرح هاي تفصيلي و اصلاح شبكه معابر.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس راه و ساختمان (مأمور فني)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
بازديد از ملك و تهيه گزارش وضع موجود ملك (اعم از ساختمان، آپارتمان و تجاري ) به منظور بهره برداري هاي لازم.
بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آن در محل با مكان مورد بازديد.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس ماده صد

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بندي پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ماده صد.
برنامه ريزي به منظور تشكيل جلسات كميسيون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده هاي واصله و دعوت از اعضاء كميسيون جهت شركت در جلسات و يا بازديد از محل مستحدثات.
ابلاغ نتيجه آراء صادره از سوي كميسيون ماده صد به اشخاص و واحدهاي ذيربط و در صورت اعتراض به آراء صادره ارجاع پرونده به کميسيون تجديد نظر.
حفظ ارتباط با مراجع ذي صلاح به منظور رفع احتمالي مشكلات پرونده مطروحه در كميسيون ماده صد.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس نقشه برداري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
برداشت دقيق اطلاعات ملك در محل و تطبيق آن با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي تفكيكي.
ارجاع پرونده هاي مورد مسيري پس از بررسي لازم به كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذر بندی.
بررسي مغايرت هاي اضافه يا كسري سند.
بررسي نقشه هاي تفكيكي وتطبيق آن با طرح تفصيلي.
اقدام در خصوص مصوبات كميسيون ماده ۵٫
پاسخ استعلام هاي اداره ثبت و بازديد همزمان با كارشناسان اداره ثبت.
اقدام در خصوص پياده نمودن بر و كف در سطح منطقه.
برداشت، ترسيم و اجراء كليه پروفيل هاي طراحي در سطح منطقه.
برداشت پلان و تهيه نقشه در مقياس هاي مختلف.
اندازه گيري ارتفاع ساختمان هاي بلند مرتبه.
ترسيم خط پروژه هاي پيشنهادي جهت ارسال به معاونت فني و عمراني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
تعداد بازديد کنندگان:407