مسئول امور شهرسازی و معماری

مسئول امور شهرسازی و معماری

ابراهیم شجاعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

تلفن تماس : داخلی 205


شجاعی.jpg

شرح وظايف :

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و
بررسي و نظارت دقيق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانين و مقررات .
بررسي و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصيلي شهر در منطقه.
كنترل بناي احداث شده توسط مالك با پروانه ساختماني صادر شده.
نظارت و كنترل در خصوص بازديد از ابنيه در منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف
.

تعداد بازديد کنندگان:495