کارشناسان عمران

 

کارشناس عمران و مامور بازدید پروژه ها

محمد دادخواه

مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار

تلفن تماس : داخلی

_M671213.JPG

شرح وظایف کارشناس عمران (ناظر پروژه)

 

·        اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·        همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح منطقه با مسؤول مافوق.

·        همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها.

·        اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار.

·        نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار.

·        بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه.

·        اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.

·        اقدام در خصوص تنظیم فرم دعوت نامه تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.

·        استعلام لازم از شرکت های آب، برق، گاز، مخابرات و ... جهت حفاری های مورد نیاز در پروژه ها.

·        اقدام لازم در خصوص تنظیم صورت جلسات مربوطه و همچنین صورت وضعیت ها.

·        اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسؤول مافوق.

·        انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

  

 

کارشناس راه و ساختمان (ناظر پروژه)

سعید دادخواه

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

تلفن تماس : داخلی 208

saeed.JPG

شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان ( ناظر پروژه )

 

·        اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·        نظارت بر کیفیت و کمیت پروژه های ساختمانی.

·        تحویل زمین، تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها.

·        تنظیم صورتجلسات کارگاهی.

·        بررسی صورت وضعیت انجام کار.

·        هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت انجام آزمایش های مربوطه.

·        بازدید ادواری از ساختمان ها و محوطه تشخیص تعمیرات مورد لزوم.

·        انجام اقدامات لازم جهت تعمیراتی که تشخیص داده شده و یا گزارش شده است.

·        طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بنای دیگری که از سوی مقامات مافوق سفارش داده شود.

·        درخواست لوازم مورد نیاز ساختمانی و نظارت بر تحویل گیری آنها.

·        شرکت در جلساتی که به منظور تجدید بنا، نوسازی و یا هرگونه تغییراتی در ساختمان ها و محوطه تشکیل می شود و ارائه نظرات تخصیصی.

·        نظات بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی ازسوی پیمانکار.

·        تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی کار و همچنین تعیین ظرفیت و قابلیت های فنی پیمانکار.

·        رسیدگی به صورتحساب های آب وگاز کلیه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.

·        ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه های زمانبندی شده و ارائه به مقام مافوق.

·        رعایت ایمنی و اطمینان از ساختمان های مسکونی و گزارش کتبی به مقام مافوق.

·        انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.


تعداد بازديد کنندگان:445