مسئول واحد عمران

مسئول امور فنی و عمرانی

محمد خدایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

تلفن تماس : داخلی 208شرح وظایف:


·        اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·        نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر، پارک ها، مستحدثات و ... در محدوده منطقه.

·        نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر عمومی در محدوده منطقه.

·        نظارت بر دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری .

·        بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات .

·        پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه.

·        اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات پل های عابر پیاده، پلهای همسطح و غیر همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.

·        نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده منطقه.

·        انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.


تعداد بازديد کنندگان:452