واحد درآمد - نوسازی و کسب و پیشه

 

مسئول واحد درآمد - نوسازی

ناصر جعفری

مدرک تحصیلی:

کارشناس شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 211

_M671206.JPG

شرح وظایف:

 برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .

ـ نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري.

ـ بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مسئولین مافوق .

ـ پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاومراجع  ذيربط.

ـ نظارت و رسيدگي بر وصول عوارض كه مطابق قانون از طريق سازمانهاي دولتي و ساير مؤسسات وصول   مي شود و بعداً بايد در وجه شهرداري واريز گردد.

ـ بررسي و مطالعه منابع درآمدي شهرداريها و پيشنهاد لازم در مورد لغو يا بر قراري عوارض جديد با همكاري واحدهاي مربوط به مراجع ذيربط.

ـ نظارت بر درآمد حاصل از فروش اموال و املاك شهرداري.

ـ نظارت بر وصول عوارض اماكن عمومي و پيشه وران.

ـ نظارت بر وصول عوارض خودروها و...

ـ نظارت بر درآمد هتلها و دكه هاي شهرداري با توجه به دستورالعملهاي صادره .

ـ انجام امورمربوط به تقسیط عوارض و پیگیری چکهای برگشتی مودیان .

ـ انجام امور مربوط به كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها.

ـ بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي و ساير درآمدهاي شهرداري.

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت ها و مشكلات به مدير مربوطه.

ـ نظارت در امر وصول درآمد نوسازي شهرداري و صدور دستورات لازم در چهار چوب ضوابط.

ـ رسيدگي به اعتراض مؤديان از طريق تشكيل كميسيونهاي مندرج در قانون نوسازي در مواقع لازم و همكاري و دعوت از مسئولان نوسازي شهرداري جهت شركت در كميسيونهاي مذكور.

ـ پيگيري عمليات وصول عوارض نوسازي با همكاري واحدهاي ذيربط بمنظور وصول اجرائيه هاي لازم جهت مستنكفين از پرداخت درآمد نوسازي.

ـ بررسي علل نوسانات در نتايج حاصله از وصول نوسازي و تنظيم گزارش در اين زمينه جهت اطلاع مقام مافوق.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

  

متصدی واحد درآمد

قاسم خدایی

مدرک تحصیلی:

کارشناس حسابداری

_M671200.JPG

شرح وظایف متصدی درآمد  ( آمار و اطلاعات و مغایرت های بانکی، صدور استعلام و ثبت درخواست )

 

·         اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·         ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانک مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالی در فیش ها و صورت حسابهای بانکی.

·         ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدی و رفع مغایرت های آمار هر روز با هماهنگی مسؤول مربوطه در مدیریت امور درآمد.

·         تهیه پرینت درآمدی هر ماه پس از بسته شدن آمار.

·         کنترل و اطمینان از واریز وجوه چکهای بین بانکی و قبوض پرداختی به حساب شهرداری.

·         تکمیل پیش نویس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.

·         کنترل لازم در رابطه با گواهی های مراجع ذیربط در خصوص موضوع مورد استعلام.

·         ثبت درخواست  ( انتقال مالکیت،  سرقفلی،  ملکی، رهنی، اجاره ای )  و اخذ مدارک لازم.

·         کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاک ثبتی و ...

·         پاسخ استعلام،  رهن، نقل و انتقال، بانک، اجاره پس از اخذ نظر واحدهای مربوطه.

·         ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پایانکار، دستور نقشه و ...) و اخد مدارک لازم.

·         اعلام و کنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختمانی، مشرفیت، تراکم، سهم خدمات و ...).

·         اعلام بدهی موجود در پرونده به مسئولین مربوطه.

·         تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نیاز به بازدید از ملک و همچنین تعیین مأمور و زمان کارشناسی از آن.

·         انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.


شرح وظایف مأمور وصول درآمد ( وصول عوارض اتومبیل، صدور قبض )

 

·         اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·         تشکیل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سیستم رایانه ای.

·         تعیین میزان بدهی عوارض سالیانه اتومبیل.

·         صدور کلیه قبوض پرداخت عوارض.

·         پیگیری اخذ برچسب عوارض اتومبیل از مدیریت درآمد مرکزی جهت تحویل به پرداخت کنندگان عوارض.

·         صدور برگ مفاصاحساب عوارض سالیانه.

·         صدور و ثبت برگ درخواست تقسیط پرونده.

·         تحویل فرم های مربوط به ضامن و وصول آن پس از تکمیل به منظور تشکیل پرونده تقسیطی برابر قوانین و مقررات.

·         اخذ چکهای متقاضیان تقسیط بدهی و کنترل چکهای اخذ شده با توجه به دستور العمل های موجود.

·         تشکیل پرونده تقسیطی در سیستم رایانه ای.

·         ارسال به موقع چکهای تقسیطی به مراجع ذی ربط جهت وصول.

·         صدور گواهی تقسیط چکهای موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضی.

·         صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه.

·         ارایه گزارش از وضعیت وصول چکها به مسؤول مربوطه.

·         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

 

 

 

شرح وظایف مسؤول ممیزی و نوسازی

 

·         اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·         هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی.

·         هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.

·         بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.

·         هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.

·         هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.

·         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

تعداد بازديد کنندگان:502