واحد حسابداری

کارشناس مالی و حسابداری
مجید فتحی

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

تلفن تماس : داخلی 121شرح وظایف:

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

تهیه و تظیم اسناد هزینه براساس مدارک مثبته.

تهیه وتنظیم اسناد مربوط به بستن حسابها.

تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی جهت رسیدن به مانده های واقعی.

ثبت و انعکاس حسابها در دفاتر روزنامه، معین و کل.

همکاری با ممیز در رسیدگی به حساب های هزینه و درآمد و سایر پرداختها.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.

اقدام در خصوص تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت گردش وجوه نقد و کنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانک و رفع مغایرت ها ضمن هماهنگی با مقام مافوق.

نگهداری کلیه حساب های بانکی واحد مربوط و تنظیم آنها در دفاتر قانونی.

تهیه و تنظیم لیست و کنترل آن با مدارک مثبته پیوست، بخشنامه ها و مصوبات .کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری آنها.انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.همکاری در تهیه و تنظیم اسناد ومدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد.کنترل قراردادهای منعقده با شرکت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاری و طرح های عمرانی و همچنین نظارت بر صدور اسناد مربوطه.کنترل پرداختهای مقطعی به کارکنان شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری برابر قرارداد منعقده.همکاری در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهای کارکنان غیر شاغل در شهرداری با رعایت قوانین و مقررات از منابع طرح ومنابع جاری.کنترل کلیه هزینه های بخش خصوصی طرف قرارداد با شهرداری.همکاری در تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حسابها جهت اصلاح و تهیه گزارش عملکرد.

همکاری در انجام عملیات اصلاح حساب ها جهت رسیدن به مانده های واقعی.همکاری در تهیه اسناد هزینه برای پرداخت قطعی و غیر قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی.پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون های معاملات و کمیته فنی و همچنین تهیه اسناد مربوط به مناقصات و مزایده ها.تأمین اعتبار نمودن کلیه درخواستها و هزینه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.تهیه بودجه، متمم بودجه و تفریق بودجه جهت ارایه به مقام مافوق.کنترل وجوه برگشتی از محل علی الحسابها، پیش پرداخت ها و اعتبارات اسنادی.

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

رسیدگی به اسناد هزینه های جاری در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.

رسیدگی به اسناد هزینه های عمرانی باتوجه به ضمائم و مدارک مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.

رسیدگی به لیستهای حقوقی با توجه به قوانین، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.

رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به واریز بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی و کارپرداز.

رسیدگی به اسناد مربوط به تملکی ها و غرامتی ها.

رسیدگی به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارک و ضمائم پیوست در چارچوب قوانین و مقررات مالی شهرداری.

رسیدگی به اسناد درآمدی روزانه.

رسیدگی به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.

رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی     شهرداری.

رسیدگی به مادر سندهای ارسالی از شهرداری مرکزی تا رسیدن به مرحله تأیید نهایی

همکاری در بستن حسابها و تهیه گزارش های ماهیانه و سالیانه.

تعداد بازديد کنندگان:423