امورمالی و ذیحسابی

ذیحساب و مسئول امور مالی

حمید رضا امینی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس : داخلی 120

_M671231.JPG

شرح وظایف

  –   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده

     واحد ها

  –   نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها

  –   نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش

     در رفع نواقص کار

  –   تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

  –   تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

  –   اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه

  –   بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

  –   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

  –  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای

    صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری

  –   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است

  –  اقدام در تهیهو تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

  –  نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و

    مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه

  –  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل  تراز آزمایشی ماهیانه،

     گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و

  –  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای

    مالی

  –  اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها

  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

.. شرح وظایف واحد:

  هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها کنفرانسها و سمینارها

  تهیه و تنظیم جلسات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مافوق

  ابلاغ دستورات مقام مربوطه به کمیسیون ها ، جلسات و سمینارها برای اصلاح مقام مربوطه

  انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مقام مافوق در حدود وظایف ارجاع گردد.

.. واحدهای زیر مجموعه:

   ۱-حسابداری

   ۲-کارپردازی

   ۳-انبار

تعداد بازديد کنندگان:451