معاونت شهرداری

معاون شهردار

مهدی خدایی

مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ریزی شهری

تلفن تماس : داخلی 205شرح وظایف:

·        اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

·        کنترل و امضاء کلیه استعلام ها،گواهی های صادره، تقسیط عوارض به میزان اعلام شده از سوی شهردار و امضاء کلیه نامه های خروجی و دستور نامه های وارده به جز موارد تملکی، حقوقی و مالی.

·        کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری منطقه.

·        مشاوره با مهندسان مشاور ذی صلاح جهت تهیه طرح های معماری و شهرسازی وپروژه های عمرانی مورد نیاز منطقه.

·        برگزاری جلسات کمیته های فنی و کمیسیون بررسی طرح ها و شورای سیاست گذاری طرح های عمرانی.

·        پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور تهیه طرح های فنی واجرایی باتوجه به احتیاجات فعلی و آتی منطقه.

·        نظارت برتدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری و نظارت بر تهیه و حسن اجرای ضوابط مصوب نقشه های جامع و طرح های تفصیلی در منطقه و نیز مراقبت در پیشبرد فعالیت های عمرانی بر اساس برنامه های زمان بندی شده.

·        برنامه ریزی جهت انجام مطالعات و نقشه های پروژه ها و توان سنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات و کنترل پیشرفت کار پروژه ها.

·        پیگیری برنامه های پیش بینی شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

·        ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر و شهرسازی در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی.

·        کنترل و امضاء کلیه پروانه های احداث ساختمان، گواهی وضعیت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پایان کار و صدور مجوز تعمیرات ساختمانی به میزان تفویض اختیار از سوی شهردار.

·        برگزاری جلسات معماری و فنی در خصوص بررسی طرح های معماری جهت صدور و یا اصلاح پروانه ساختمانی.

·        شرکت در جلسات کمیسیون های ماده صد، بدوی و تجدید نظر.

·        نظارت بر حسن اجرای امور واحد های شهرسازی.

·        انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.