حسن حجتی - شهردار شهر تیران

 

DSC_6103.JPG

 

سوابق کاری و اجرایی

١ - ورود به شهرداري نجف آباد ازسال 1372  به عنوان مدير واحد اماني و اجرايي

2 - معاونت شهرسازي شهرداري نجف آباد از تاريخ 1373/10/29 به مدت 5 سال

3 - معاونت عمران شهرداري نجف آباد از تاريخ 12/4 ١٣٧٨ تا ٦ /7/ 1379

4 - معاون شهردارو مدير شهرسازي شهرداري اميرآباد ازتاريخ 1379/7/6 تا 1381/2/14

5 - مدير اداره حقوقي و املاك شهرداري نجف آبادازتاريخ 1381/2/15 تا 1382/2/28

6 - عضو هيئت مديره سازمان آتش نشاني نجف آباد از تاريخ 1378/5/20 تا 1382/10/1

7 - -مشاورشهرداركوشك در امور شهرسازي و فني ازتاريخ 1377/10/20 تا 1381

8 - مديرحراست معاونت عمران شهرداري اصفهان از تاريخ 1382/10/1 تا 1383/6/19

9 - ماموريت به تهران و اجراي پروژه هاي پاركينگ طبقاتي و كوچه جاويدازتاریخ 1383/6/19 تا1385/2/20

10 - معاون اداري و مالي شهرداري منطقه ٥ اصفهان از تاريخ 1385/2/20 تا 1386/6/13

11 - شهردار فولادشهر از تاريخ 1386/6/14 تا 1388/11/26

12 - -مدير طرح ساماندهي ناژوان شهرداري اصفهان از تاريخ 1388/11/27 تا 1389/4/24

13 - ماموريت به وزارت راه و شهرسازي وانتصاب به عنوان عضو هيئت مديره شركت عمران شهر جديد فولادشهر از تاريخ 1389/4/25تا 1393/2/16

14 - مدير عامل شركت عمران فولادشهر از تاريخ 1389/4/25 تا 1393/2/16

15 - مدير پروژه رينگ ٤ يا رينگ حفاظتي شهرداري هاي اصفهان، خميني شهر، دولت آباد، حبيب اباد و درچه با ١٤ تقاطع غير همسطح و ٨٢ كيلو متر طول از تاريخ 1393/2/16 تا 1393/12/29

16 - مسئول نظارت بر احداث مساجد كه با اعتبارات دفتر مقام معظم رهبري در روستاهاي استان چهار محال بختياري احداث مي گردد از تاريخ 1393/7/25

17 - مديراجراي پروژه توسعه خط يك و اجراي خط سه قطار شهري اصفهان ازتاريخ 1395/7/22 تا 1397/9/21

18 - شهردار دولت آباد از تاريخ 1397/9/21 تا 1400/5/14

تعداد بازديد کنندگان:677