نصب تابلو اشعار نوروزی در میادین شهر


نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان امام رضا (ع).jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان بسیج (2).jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان بسیج.jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی (2).jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی.jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان ولایت (2).jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در میدان ولایت.jpg

نصب تابلو اشعار نوروزی در پارک نشاط.jpg