نصب المان های نوروزی در سطح شهر


نصب المان آدمک های نوروزی در میدان معلم.jpg

نصب المان توپ نور در میدان بسج.jpg

نصب المان سفره هفت سین در میدام معلم.jpg

نصب المان سفره هفت سین نوروزی در ساختمان شهرداری.jpg

نصب المان نوروزی دعای  تحویل سال در میدان معلم.jpg