گندزدایی اماکن مهم در سطح شهر جهت پیشگیری از ویروس کرونا


گند زدای حرکت درمانی و وسایل ورزشی پارک ها.JPG

گند زدایی اسباب بازی های کودکان جهت ویروس.JPG

گند زدایی ساختمان شهرداری.JPG

گند زدایی نیمکت های پارک ها.JPG

گندد زدایی اسباب بازی های کودکان در پارک های سطح شهر جهت جلوگیری از شیوع ویروس.JPG