تعویض سطل های زباله پارکی و شهری


تعویض سطل های زباله پارکی .JPG

نصب سطل زباله های قلکی خیابانی در معابر سطح شهر.JPG