ارتباط با سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران


آدرس : تیران - میدان آزادی - مجتمع تجاری اداری نگین - طبقه سوم- واحد 18

تلفن : 03142345023

فاکس : 03142345024

کد پستی :   19287 -85317 

Traffic@tiran-sh.ir