ایمن سازی لوله نفت - منطقه تعمیرگاهی

.
ایمن سازی جاده لوله نفت منطقه تعمیرگاهی.png