احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی میدان نشاط

.
احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی -  میدان نشاط.png