احداث اتاقک چاه جاده تیران سامان


.
احداث اتاقک چاه – جاده تیران سامان.png