دفع آبهای سطحی

دفع آبهای سطحی

فاز اول پروژه: اجرای کانال کشی به طول 500 مترمربع-احداث 9 منهول-اجرای 220 متر طول لوله گذاری و    نقب زنی

مدت زمان اجرای پروژه: 3 ماه

اعتبار پروژه: 1.850.000.000 ریال

5555.jpg

تعداد بازديد کنندگان:256