ایمن سازی جاده لوله نفت جنوب غرب دانشگاه پیام نور

ایمن سازی جاده لوله نفت

  جنوب غرب دانشگاه پیام نور 

ایمن سازی لوله نفت - روبروی دانشگاه پیام نور.png