اجرای آسفالت، لکه گیری و زیر سازی معابر سطح شهر

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر:

لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر به مساحت حدود 75000 مترمربع

اعتبار پروژه: 5.000.000.000 ریال

7777.jpg 

اجرای آسفالت در معابر سطح شهر به صورت فینیشری

 به مساحت حدود 20000 مترمربع و ایجاد سرعتگاه:      

اعتبار پروژه: 4.000.000.000 ریال

11111.jpg

زیرسازی و آسفالت ورودی حوزه علمیه برادران و دفتر امام جمعه:

مدت زمان اجرای پروژه: 10 روز

اعتبار پروژه: 300.000.000 ریال

22222.jpg

زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان غربی درمانگاه تامین اجتماعی:

اجرای زیرسازی، بیس ریزی و آسفالت به مساحت 1000 مترمربع

احداث پارکینگ- اجرای پیاده رو به صول 100 متر

مدت زمان اجرای پروژه: 15 روز

اعتبار پروژه: 1.200.000.000 ریال

3333.jpg

زیرسازی و آسفالت جنوب اردوگاه:

اجرای زیر سازی و آسفالت به مساحت 3200 مترمربع

مدت زمان اجرای پروژه: 1 ماه

اعتبار پروژه: 1.850.000.000 ریال

4222.jpg

زیر سازی و آسفالت شهرک فدک:

اجرای جدول و کانیوو گذاری و زیرسازی به مساحت 2800 مترمربع

مدت زمان اجرای پروژه: 15 روز

اعتبار پروژه: 2.000.000.000 ریال

666.jpg

زیر سازی و آسفالت ورودی گلزار شهدا:

اجرای زیر سازی به مساحت 1000 مترمربع

جدول گذاری و آسفالت ورودی و خروجی

مدت زمان اجرای پروژه: 1 ماه

اعتبار پروژه: 2.000.000.000 ریال

8888.jpg
تعداد بازديد کنندگان:362