فضای سبز حاشیه بلوار امام علی

ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار امام علی (ع)
مدت زمان اجرای پروژه: 1 ماه
اعتبار پروژه: 400.000.000 ریال
ali.jpg

a6.jpg
تعداد بازديد کنندگان:854