بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری
برگزاری ستاد بازآفرینی شهرستان
1-انجام مطالعات مرحله اول
شناخت و تحلیل وضع موجود
تدفیق محدو ده بافت فرسوده
2-تعریف و تصویب پروژه های اقدام مشترک در ستاد بازآفرینی شهرستان
3-تعریف بسته های تشویقی
80درصد تخفیفات پروانه برای بافت تاریخی
اجرای بدنه سازی و کف فرش معابر تاریخی توسط شهرداری در حمایت از بخش خصوصی در بازسازی خانه های تاریخی
4-تعریف و اجرای پروژه های محرک توسعه
احداث و رنگ آمیزی دیوار روبروی امامزاده
آغاز عملیات اجرای پارک بنفشه و امتداد پارک ساحلی
توافق در جهت ساماندهی بدنه امامزاده از طریق بخش خصوصی
5-برگزاری دوره های آموزشی در جهت توامندسازی سالکین
برگزاری کارگاه روانشناسی خانواده و کودک
برگزاری همایش کار آفرینی

3.jpg

تعداد بازديد کنندگان:974