بلوار شهید چمران و میدان تلاش

احداث بلوار شهید چمران و میدان تلاش
اجرای زیر سازی و بیس ریزی به مساحت 15000 مترمربع
اجرای جدول و کانیوو گذاری به طول 3000 متر
اجرای آسفالت به مساحت 15000 مترمربع
دیوار مالون
اجرای دیوار حائل به حجم 800 مترمکعب
نماسازی با سنگ مالون به مساحت 500 مترمربع
مدت زمان اجرای پروژه: 8 ماه
اعتبار پروژه: 15.000.000.000 ریال
all.jpg

bb.jpg
تعداد بازديد کنندگان:1000