ورودی غربی

ورودی غربی:

اجرای جدول،کانیوو گذاری و زیرسازی به مساحت حدود 5000 مترمربع

اجرای فاز اول روشنائی ورودی غربی: اجرای 15 عدد تیر چراغ برق

مدت زمان اجرای پروژه: 45 روز

اعتبار پروژه: 3.500.000.000 ریال

jj.jpg


all.jpg

تعداد بازديد کنندگان:940