ورودی شمالی

ورودی شمالی:

اصلاح هندسی، زیر سازی، آسفالت، جدول گذاری و ساخت المان

مدت زمان اجرای پروژه: 15 روز

اعتبار پروژه: 1.150.000.000 ریال

all.jpg


ee.jpg

تعداد بازديد کنندگان:966