ورودی شمالی شهر تیران

 

1.jpg    2.jpg 


ورودی شمالی – اصلاح هندسی – زیرسازی 

آسفالت و جدول گزاری – ساخت المان

مدت زمان اجرای پروژه : 15 روز

اعتبار پروژه : 1.150.000.000 ریال  
 


ورودی شمالی – اصلاح هندسی – زیرسازی 

آسفالت و جدول گزاری – ساخت المان

مدت زمان اجرای پروژه : 15 روز

اعتبار پروژه : 1.150.000.000 ریال