کمیته عمران

شرح وظایف کمیته عمران

1- بررسی استقرار نظام فنی و اجرايی در ارکان شهرداري تیران شامل: بررسی کليه اسناد، فرآيندها، سامانه ها و ساختار سازمانی مرتبط با امور فنی و عمرانی در سطوح معاونت ها، مناطق، سازمانها و شرکت ها  - بررسی توجيه پذيری و نحوه اولويت بندی پروژه ها  - بررسی نحوه انتخاب مشاوران و نحوه انجام مناقصات واگذاری ها  - نظارت بر مديريت، کيفيت، زمان و هزينه پروژه ها

2- بررسی طرح ها و لوايح مرتبط ارجاعی از سایر واحدهای شهردای

3- بررسی نظام پديدآوري چرخه حیات طرحها و پروژههاي عمرانی. ، طراحی، اجرا تا نگهداشت ابنیه فنی و مستحدثات شهري شامل زيرساختهای شبکه حمل ونقل اعم از پل ها، تونل ها، زيرگذرها، معابر، زيرساخت های شبکه جمعآوری آب های سطحی کانالها، مسيلها، پياده روسازی ها، روسازی معابر و پلهای عابر پياده

4- ارائه طرح ها و بررسی لوايح در خصوص ساماندهی ساخت و سازهاي شهري شامل :نظام کنترل مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان ها -  بررسی روش های کاهش تخلفات ساختمانی  - بازيابی استفاده از نيروی کار ماهر در فرآيند ساخت و ساز -  ارتقاء فناوری ساخت و ارتقاء مديريت ساخت در ساخت و سازهای شهری

5- ارائه طرح ها و بررسی لوايح در خصوص سازه هاي خاص مانند بلندمرتبه سازي ها، سوله هاي بحران، مخازن آب و سوخت، ايستگاه هاي سوخت و

6- ارائه طرح ها و بررسی لوايح در خصوص ايمن سازي شهر تیران شامل:  ايمن سازی در برابر خطرات طبيعی از جمله زلزله، فرونشست، زمين لغزش، رانش و سیل - ايمن سازی در برابر خطرات غيرطبيعی همچون انفجار، و ارتقاء سيستم پدافندغيرعامل شهر تیران - ارتقاء سيستم مديريت بحران شهر تیران

7- ارائه طرح ها و بررسی لوايح احیاء، بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده

8- ارائه طرح ها و بررسی لوايح در خصوص تقويت سیستم مديريت يکپارچه شهري شامل:  تعامل و همکاری با سازمان های ارائه دهنده زيرساخت های خدماتی شهر تیران - شبکه آب، فاضلاب، برق، گاز، خطوط انتقال سوخت، با هدف افزايش ايمنی و حفظ عملکرد در زمان عادی و بحران  - ساماندهی حفاری های شهری -  ساماندهی حريم رودخانه ها، نگهداشت مسيلها و قنوات

9- بررسی برنامه عملیاتی کلیه زيرمجموعه هاي مرتبط با امور فنی و عمرانی شهرداري تیران