کمیته درآمد


شرح وظایف کمیته درآمد

توسعه درآمدهای پایدار شهری یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری محسوب می شود و شهری که نتواند راهکارهای مناسب جهت شناسایی منابع مالی و راهکارهای دستیابی به آن را ارائه دهد بی شک در ارکان توسعه شهر با مشکلات جدی و زیرساختی مواجه می شود. از این رو با هدف انجام مطالعات مالی در راستای شناسایی رفع موانع وصول بدهی های شهروندی، وصول عوارض شهری و افزایش سطح درآمد پویای شهر کمیته درآمدی شهرداری تشکیل شده است. این کمیته حلقه واسطه و پل ارتباطی بین حوزه های مختلف مالی و اقتصادی شهرداری می باشد که امید است برنامه ها و مطالعات این کمیته بتواند مدیریت شهری را در مسیر توسعه درآمدهای پایدار و ارتقای سهم شهروندان در توسعه یافتگی شهر قرار داده شود. مصوبات کمیته های مالی شهرداری از سوی دبیرخانه کمیته درآمد، پیگیری و ارزیابی می شود و بهترین و جامع ترین برنامه های پبشنهادی جهت ارتقای سطح درآمدهای پایدار شهرداری به شهردار ارائه می شود.